ස්ටුඩියෝ එකක් සොෆ්ට්වෙයාර් 47..............,

           අපිට සොෆ්ට්වෙයාර් 47 කරන වැඩ එකම ස්ටුඩියෝ එකකින් කරගන්න පුළුවන් කිව්වොත් එක සුපිරිම සොෆ්ට් එකක් වෙන්න ඕන,එහෙම සොෆ්ට් එකක් තමයි අද මන් ඔයාලට දෙන්න යන්නේ,

කෙලින්ම  කිව්වොත් මේක සොෆ්ට්වෙයාර් ස්ටුඩියෝ එකක්,
     අපේ ජීවිතය පරිගණකය එක්ක ඉද්දි අපිට සොෆ්ට්වෙයාර් සිය ගානක් එක්ක වැඩ කරන්න සිද්ද වෙනවා,එහෙම Downloading,Converting,Uploading,Riping,Burning වගේ වැඩ එකම තැනකින් කැමති විධිහකට කරගන්න මේ සොෆ්ට් එක අපිට උදව් කරනවා,

දැන් අපි බලමුකෝ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ස්ටුඩියෝ එකේ එන සොෆ්ට් මොනවද කියලා,
 1. Free YouTube Download
 2. Free YouTube to MP3 Converter
 3. Free YouTube to iPod and PSP Converter
 4. Free YouTube to iPhone Converter
 5. Free YouTube to DVD Converter
 6. Free YouTube Uploader
 7. Free Uploader for Facebook
 8. Free Video to Android Converter
 9. Free Video to Apple TV Converter
 10. Free Video to BlackBerry Converter
 11. Free Video to HTC Phones Converter
 12. Free Video to iPad Converter
 13. Free Video to iPod Converter
 14. Free Video to iPhone Converter
 15. Free Video to LG Phones Converter
 16. Free Video to Motorola Phones Converter
 17. Free Video to Nintendo Converter
 18. Free Video to Nokia Phones Converter
 19. Free Video to Samsung Phones Converter
 20. Free Video to Sony Phones Converter
 21. Free Video to Sony Playstation Converter
 22. Free Video to Sony PSP Converter
 23. Free Video to Xbox Converter
 24. Free Video to Tablet PC Converter
 25. Free DVD Video Converter
 26. Free Video to DVD Converter
 27. Free Video to Flash Converter
 28. Free 3GP Video converter
 29. Free Video to MP3 Converter
 30. Free Video to JPG Converter
 31. Free Audio Converter
 32. Free Audio to Flash Converter
 33. Free WebM Video Converter
 34. Free MP4 Video Converter
 35. Free AVI Video Converter
 36. Free DVD Video Burner
 37. Free Disc Burner
 38. Free Audio CD Burner
 39. Free Audio CD to MP3 Converter
 40. Free Screen Video Recorder
 41. Free Image Convert and Resize
 42. Free Video Dub
 43. Free Audio Dub
 44. Free Video Flip and Rotate
 45. Free 3D Photo Maker
 46. Free 3D Video Maker
 47. Free DVD Video Converter