ඔබත් ගීක්‌ කෙනෙක් වෙන්න.........!

ඔයාලට උදව්වක් ඕන උනාම වගේම ඔයාලට උදව්වක් කරන්න ඕන උනාම ගීක්‌ කෙනෙක් වෙන්න ,
අනුන්ට  උදව් කරන එක ඉතින් හොඳ පුරුද්දක්නේ,
ඉතින්  ඔයාලා හැමෝම 


ගීක්‌ කෙනෙක් වෙලා හැමෝටම උදව් කරන්න,
ගීක්‌ කෙනෙක් වෙන්න ක්ලික් කරන්න,

ශ්‍රී ලාංකීය තාක්ෂණික සහ අධ්‍යාපනික සංවාදය : Geek.lk

No comments:

Post a Comment