පාවෙන ගැජට් කැල්ලක්...........,


      කව්රු උනත් කැමතිනේ ඉතින් තමන්ගේ බ්ලොග් ඒක ලස්සනට තියාගන්න.
මේක  පාවෙන Menu  එකක්,ගොඩක් කාලෙකින් ඉතින් කට්ටියට අලුත් ගැජට් කැල්ලක් දෙන්න බැරි උනානේ,


එහෙනං මේක දාගන්නකෝ ඔයාලගේ බ්ලොග් එකටත් හැබැයි ඉතින් වෙනදා වගේ ලිස්සල යන්නනං බෑ අද කොමෙන්ට් එකක් දාලම යන්න ඕනේ,
මෙන්න  කෝඩ් එක කරලා බලන්නකෝ..................,
  1. Go to Design --> Page Elements --> Add Gadget
  2. Chose "HTML/Java Script"
  3. මේ  කෝඩ් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරගන්න.
<style text-type="CSS">
#bmenu{
position:fixed;
right:5px;
center:0px;
background-color:#000;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;
border:1px solid #FFF;
width:202px;
height:20px;
color:#FF0606;
transition:all .5s ease-in;-moz-transition:all .5s ease-in;-webkit-transition:all .5s ease-in;-o-transition:all .5s ease-in;z-index:3;overflow:hidden;padding:9px 15px 10px;}

#bmenu h3{
margin:0;
padding:0;
text-align:center;
cursor:pointer;}

#bmenu ul{
border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;
border:2px solid #FFf;
background-color:#FF0606;
margin:15px 0;
padding:0 15px;}

#bmenu li{list-style:none;margin:0 0 5px;padding:0;} #bmenu li a{
color:#000;
text-decoration:none;
font-size:14px;}

#bmenu li a:hover{
color:#fff;}

#bmenu:hover{
z-index:5;
height:175px;
</style>

<div id="bmenu">
<h3>
TITLE</h3>
<ul>
<li><a href="#">FBT-1</a></li>
<li><a href="#">FBT-2</a></li>
<li><a href="#">FBT-3</a></li>
<li><a href="#">FBT-4</a></li>
<li><a href="#">FBT-5</a></li>
</ul>
</div>

No comments:

Post a Comment